Súkromie a GDPR

Ochrana osobných údajov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov vám poskytujem nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše osobné údaje získané prostredníctvom týchto stránok je Samuel Kulik, Vážska 3568/39, 921 01 Piešťany, IČO: 54776881, DIČ: 1128428829, OU-PN-OZP-2022/007414-2, číslo živnostenského registra 230-23129

Rozsah osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvam v rozsahu potrebnom pre dodanie objednaného tovaru, poskytnutie informácie o ponúkanom tovare a splnenie zákonných povinností.

Spracúvam nasledovné kategórie vašich osobných údajov:

– Základné údaje – meno, priezvisko a adresa bydliska a ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník), tak tiež IČO a DIČ
– Kontaktné údaje – e-mail, telefónne číslo
– Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inej komunikácie v elektronickej alebo písomnej podobe
– Transakčné údaje – informácie o platbách a spôsoboch platby

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvam pre potrebu uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie objednaného tovaru. Ide o príjem a spracovanie objednávky, vystavenie faktúry, evidenciu platby za tovar a odoslanie tovaru na zvolenú adresu. Pre riadne splnenie zákonných povinností spracúvam osobné údaje aj pre účely vedenie daňovej evidencie prípadne účtovníctva, možnosti odstúpenia od zmluvy a vybavovanie reklamácií. Vaše osobné údaje spracúvam aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Právne základy spracúvania osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvam v súlade so zákonom v nasledujúcich prípadoch:

– ak je to nevyhnutné pre splnenie kúpnej zmluvy a vy ste zmluvnou stranou, alebo keď ma požiadate o vykonanie registrácie do e-shopu pred uzatvorením zmluvy
– ak je to nevyhnutné v rámci oprávneného záujmu, ktorým je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb zákazníkom
– ak ste udelili súhlas na jeden alebo viaceré účely, ktoré môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru a služieb, alebo s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Výnimku tvorí poskytnutie vašich osobných údajov prepravným partnerom, a to pre potreby dodania tovaru. K prepravným partnerom patria:

– Kuriérske a prepravné spoločnosti
– Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
– GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
– Zásielkovňa s.r.o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať tiež poskytovatelia webhostingu a IT služieb.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba spracúvania vašich osobných údajov je:

– v prípade plnenia zmluvy po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
– v prípade súhlasu dotknutej osoby do doby odvolania súhlasu, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia
– v prípade oprávneného záujmu po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnosti zakúpeného produktu, a to z dôvodu možnosti ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby
– v prípade plnenie zákonnej povinnosti po dobu, ktorú ukladá zákon

Práva dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov budem rešpektovať a vykonávať vaše práva, ktoré sú:

– právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú ich príjemcovia a aká je doba spracúvania
– právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili
– právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo sú spracúvané nezákonne
– ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
– právo na obmedzenie spracúvania – pokiaľ si želáte budem údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody
– právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť technické alebo zákonné prekážky

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Uplatnenie práva dotknutých osôb

Pre online podanie žiadosti o výkon práv dotknutej osoby nás môžete kontaktovať emailom na info@dreamswithoutsleep.com. Vaše práva si môžete tiež uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421909237267 alebo písomne na adrese Samuel Kulik, Vážska 39, 921 01 Piešťany. Na vašu žiadosť odpoviem maximálne do 30 dní.